Marts

Mēneša temats:   Mans zaļais dārzs uz palodzes

Lielais jautājums: Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?
Ziņa bērnam: Augi aug noteiktos apstākļos.


Vērtības: daba, darbs
Tikumi: atbildība, centība
Caurviju prasmes: kritiskā domāšana un problēmu risināšana,
                                 jaunrade un uzņēmējspēja

Drīz pavasaris nāks
ar pūpolaitām, cīrulīša treļļiem,
kad upei salūzis būs trauslais ledus vāks,
ar palu ūdens izmērcētiem krastiem,
un zelta purenēm, kas saulei pretī smej,
ar bērzu sulām, gāju putnu kāšiem,
un suni tālumā, kas vēja māti rej...
                                           (H.Krūze)
Drīz nāks...vai nav jau atnācis? Klusiņām piezadzies kā  miedziņš vakarā...Bez ledus kaujām, bez cīruļputeņiem, vien dusmīgi pūtis savu vēja stabuli, putnus baidīdams...PAVASARIS. Mīļais, gaidītais, visu gribētais! Dzīvību un prieku nesošais! Mēs viņam piedodam visu! -Saulīti ar zobiem, naktis bez zvaigznēm, vēl vēsos rītus...Lai tik nāk, lai atgriežas kā Sprīdītis mājās...Lai briedina pumpurus un plaucē puķes, lai žāvē peļķes un saceļ putekļus, lai plivina matus un bārsta saules zaķus! Lai, lai...Viss top piedots. Esi sveicināts mājās!
Martā mūsu sarunas būs par pavasari.Vai daba tiešām mostas? No ziemas miega? Kāpēc daba mostas? Vērosim dabas objektus un norises. Stāstīsim par to, kā mainās rotaļāšanās laukums pavasarī. Runāsim par pārvērtībām dabā, cilvēkos; apģērbs pavasarī - telpās un laukā. Kas ir pavasara pali? Sēsim, stādīsim, kopsim un pētīsim augus. Pētisim dabas stihiju - ūdeni, eksperimenti ar ūdeni. Upes, ezeri, jūras - kas kopīgs, kas atšķirīgs? Lielupe, Baltijas jūra. Stāstīsim pēc attēlā redzētā, atcerēsimies piedzīvoto pie jūras, upes. Runāsim par tīrību dabā, kāpēc jāšķiro atkritumi? Kas ar tiem notiek tālāk? Gleznosim pavasari. Spēlēsim teātri, Teātra dienas sagaidot. Ēdīsim  izaudzētos lociņus ( brrr....)  un dzīvosim veseli un ZAĻI!

Esi sveicināts, Pavasari!
Zaļo pirkstiņu darbnīcas
Viss par ūdeņiem
Spēlējam teātri
 

Tuvākie pasākumi

27.03.2020.
JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:
 
Ārkārtējās situācijas laikā:
 
  1. Sniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru ģimenes ir finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, atbalstu ēdināšanai - pārtikas paku 12,00 euro (divpadsmit euro un 00 centi) apmērā nedēļā katram izglītojamajam (turpmāk – atbalsts).
  2. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājus izvērtēt pamatojumu  atbalsta sniegšanai izglītojamajam un nodrošināt atbalsta sniegšanu.
  3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītājam.  
Domes priekšsēdētājs                                                                                                 A.RāviņšTeksta paraugs iesniegumam:
 
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds_________________________________________
Tālrunis__________________      E-pasta adrese __________________________________
Bērna vārds, uzvārds __________________________________________________
Jelgavas SIA “Mītavas Elektra” PPII”Varavīksne” izglītojamais.
 
                                                               IESNIEGUMS
          par Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā.
 
 
         Covid-19 izraisītā krīze finansiāli ir ietekmējusi mūsu ģimeni.
         Lūdzu atbalstu ēdināšanai – pārtikas paku 12 euro vērtībā, lai nodrošinātu bērnam ēdināšanu.
         Atbalsts nepieciešams katru nedēļu līdz ārkārtējās situācijas beigām.
 
 
 
 
Datums______________          Paraksts/atšifrējums            ____________________________________
                                   
                                               
 
Informācija par personas datu apstrādi
 
Datu apstrādes mērķis ir iestādes saziņai ar iesnieguma iesniedzēju un atbalsts ārkārtējā situācijā.
Pamatojums datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), c), d) un e) apakšpunkts.
Personas datu apstrādātājs iestādē ir iestādes vadītājs un tā pilnvarota persona.
Personas datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas dome, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV–3001,              e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005535, 63005538.
Personas datu aizsardzības speciālista tālrunis: 63005444.
Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datu-aizsardziba/
 
 
 
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATBALSTS ĒDINĀŠANAI IZGLĪTOJAMIEM ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ( veidlapas paraugs pabalsta saņemšanai pievienots zemāk)
Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.