27.03.2020.
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATBALSTS ĒDINĀŠANAI IZGLĪTOJAMIEM ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ( veidlapas paraugs pabalsta saņemšanai pievienots zemāk)
JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:
 
Ārkārtējās situācijas laikā:
 
  1. Sniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru ģimenes ir finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, atbalstu ēdināšanai - pārtikas paku 12,00 euro (divpadsmit euro un 00 centi) apmērā nedēļā katram izglītojamajam (turpmāk – atbalsts).
  2. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājus izvērtēt pamatojumu  atbalsta sniegšanai izglītojamajam un nodrošināt atbalsta sniegšanu.
  3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītājam.  
Domes priekšsēdētājs                                                                                                 A.RāviņšTeksta paraugs iesniegumam:
 
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds_________________________________________
Tālrunis__________________      E-pasta adrese __________________________________
Bērna vārds, uzvārds __________________________________________________
Jelgavas SIA “Mītavas Elektra” PPII”Varavīksne” izglītojamais.
 
                                                               IESNIEGUMS
          par Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā.
 
 
         Covid-19 izraisītā krīze finansiāli ir ietekmējusi mūsu ģimeni.
         Lūdzu atbalstu ēdināšanai – pārtikas paku 12 euro vērtībā, lai nodrošinātu bērnam ēdināšanu.
         Atbalsts nepieciešams katru nedēļu līdz ārkārtējās situācijas beigām.
 
 
 
 
Datums______________          Paraksts/atšifrējums            ____________________________________
                                   
                                               
 
Informācija par personas datu apstrādi
 
Datu apstrādes mērķis ir iestādes saziņai ar iesnieguma iesniedzēju un atbalsts ārkārtējā situācijā.
Pamatojums datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), c), d) un e) apakšpunkts.
Personas datu apstrādātājs iestādē ir iestādes vadītājs un tā pilnvarota persona.
Personas datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas dome, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV–3001,              e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005535, 63005538.
Personas datu aizsardzības speciālista tālrunis: 63005444.
Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datu-aizsardziba/