DECEMBRIS

Mēneša temats
1.posms (Zaķīšu grupa)  Es piedalos
2.posms (Ezīšu grupa) Ziemassvētku rotājumi
3.posms (Mārīšu grupa) Kosmosa plašumos

Caurviju prasmes: Kritiskā domāšana un problēmrisināšana, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, jaunrade un uzņēmējspēja, digitālās prasmes, pilsoniskā līdzdalība
Tikumi un vērtības: Atbildība, taisnīgums, solidaritāte, centība, darba kultūra, daba, cilvēka cieņa, radošums, gudrība, atbildība,], latviešu valoda, kultūra